Calendari fiscal 2024

Calendari fiscal 2024

Us resumim breument els tributs municipals que es recapten a través de l’Organisme de Gestió Tributària: Impost sobre béns immobles urbans: L’impost sobre béns immobles està regulat en els articles 60 a 77 del text refós de la Llei Reguladora de les...