Els titulars d’activitats econòmiques en funcionament, ubicades a Viladecavalls, que justifiquin la gestió total dels seus residus comercials o domèstics mitjançant el servei d’un gestor privat autoritzat i que no facin ús del servei de gestió de residus de l’Ajuntament de Viladecavalls poden sol·licitar l’exempció a la taxa d’escombraries, tal com s’indica a l’article 10.2, de l’Ordenança Fiscal núm. 10 Taxa per la prestació del Servei de Gestió dels Residus Municipals.

TRAMITACIÓ

Qui pot demanar-la?

El titular de l’activitat generadora de residus o per mitjà d’un representant degudament autoritzat.

Com es pot demanar?

Telemàticament.

Quan es pot demanar?

Des de l’1 de gener i fins al 31 de març, ambdós inclosos.

Termini màxim per resoldre i notificar El termini màxim per resoldre i notificar és de 3 mesos a comptar des de la recepció de la sol·licitud.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

  • Certificació del lliurament de residus a un gestor autoritzat inscrit com a tal en el Registre de gestors de residus de Catalunya o Còpia de la declaració de residus a l’Agència de Residus de la Generalitat de Catalunya de l’exercici anterior.
  • Breu memòria de l’activitat duta a terme i del sistema de recollida de residus de la que disposa (tipologia i quantitat de residus generats) només en els casos de no realització de Declaració Anual de Residus a l’Agència de Residus de la Generalitat de Catalunya.
  • Si actueu com a representant, caldrà que acrediteu la representació.

NORMATIVA