Us resumim breument els tributs municipals que es recapten a través de l’Organisme de Gestió Tributària:

Impost sobre béns immobles urbans:

L’impost sobre béns immobles està regulat en els articles 60 a 77 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i concretat a les ordenances fiscals de cada ajuntament.

No domiciliats: Del 02/05/2024 al 05/07/2024

Domiciliats: 1a fracció, 02/05/2024

2a fracció, 01/07/2024

3a fracció, 02/09/2024

4a fracció, 04/11/2024

Impost sobre vehicles de tracció mecànica:

L’impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) està regulat als articles 92 a 99 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i concretat a les ordenances fiscals de cada ajuntament.

No domiciliats: De l’1/03/2024 al 03/05/2024

Domiciliats: 02/05/2024

Impost sobre activitats econòmiques:

L’impost sobre activitats econòmiques (IAE) està regulat als articles 78 a 91 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

No domiciliats: Del 16/09/2024 al 18/11/2024

Domiciliats: 04/11/2024

Taxa per gestió de residus comercials:

La taxa per gestió de residus comercials està regulat als articles 57 i 20.4. s) del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal i la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, l’Ajuntament estableix les taxes pels serveis de recollida, transport i tractament dels residus municipals.

No domiciliats: Del 02/05/2024 al 05/07/2024

Domiciliats: 1a fracció, 03/06/2024

2a fracció, 01/10/2024

Taxa per entrada de vehicles – guals

La taxa per entrada de vehicles-guals està regulat als articles 57 i 20.1 a) i 20,3 h) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública per a aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.

No domiciliats: Del 02/05/2024 al 05/07/2024

Domiciliats: 01/07/2024