La sol·licitud per poder optar a aquests ajuts municipals es poden realitzar fins al pròxim 31 d’octubre.

Amb la voluntat de fomentar la creació d’ocupació al municipi, l’Ajuntament de Viladecavalls ha obert una nova convocatòria de la subvenció municipal destinada a la contractació de persones en situació d’atur de la qual es poden beneficiar empreses, persones autònomes i entitats sense ànim de lucre. En concret s’ofereixen:

 • 1.000 euros: contractació d’una persona durant un mínim de 6 mesos a jornada completa.
 • 500 euros: contractació d’una persona durant un mínim de 6 mesos a mitja jornada.
 • 300 euros: contractació per un període de 2 mesos a mitja jornada.
 • 800 euros: noves altes en el règim d’autònoms.

Per a més informació podeu consultar les bases de la convocatòria.

Qui el pot demanar?

Empreses, Autònoms o Entitats sense ànim de lucre, socials, culturals, assistencials o esportives del municipi, legalment constituïdes i registrades als registres corresponents que compleixin els requisits establerts a la convocatòria:

 1. Quan contractin persones aturades inscrites al SOC i/o SLO, per un període mínim de 6 mesos i una jornada mínima de 20 hores setmanals i màxima de 40 hores setmanals.
 2. Quan contractin persones aturades inscrites al SOC i/o SLO, per un període mínim de 2 mesos i una jornada mínima de 20 hores setmanals.

Com es pot demanar?

Telemàticament.

Quan es pot demanar?

Des del 25 de març de 2023 fins al 31 d’octubre de 2023, ambdós inclosos

Termini màxim per resoldre i notificar?

El termini màxim per a resoldre serà de 30 dies a comptar des de l’endemà de la data de presentació de la sol·licitud o des del dia en què, si és el cas, s’hagin esmenat els errors de la sol·licitud.

Documentació que cal aportar:

 • Contracte de treball de la persona contractada.
 • Document d’alta a la Seguretat Social, de la persona contractada.
 • Certificat d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l’Agència Tributària, Seguretat Social.
 • FORMS53_1 Comunicació de dades bancàries (Només quan aquestes s’hagin modificat o no s’hagin presentat amb anterioritat a l’Ajuntament. Pots consultar les dades que disposa l’Ajuntament a la Carpeta Ciutadana).
 • Acreditació de la representació: en cas de persones jurídiques, poders de representació de la persona que signa la sol·licitud. En cas de persones físiques, si el tràmit l’efectua un tercer en nom del sol·licitant.