Ajuts a la indústria per a l’eficiència energètica. (IDAE-FNEE)

Institut Català d’Energia (gencat.cat)

Publicada l’ampliació del termini per presentar sol·licituds fins al 30 de juny del 2024

Objecte dels ajuts:

L’objecte d’aquest programa d’ajuts és incentivar i promoure la realització d’actuacions en el sector industrial que redueixin les emissions de diòxid de carboni i el consum d’energia final, mitjançant la millora de l’eficiència energètica, contribuint a assolir amb això els objectius de reducció del consum d’energia final que fixa la Directiva 2012/27/UE.

Beneficiaris:

Les pimes o  grans empreses manufactureres amb CNAE 2009 del 07 a l’11 i del 13 al 33. I les empreses o entitats propietàries de plantes de tractament de residus, efluents o tractaments d’aigua que siguin propietat d’una empresa amb  CNAE  del 35 al 39.

També són beneficiàries les Empreses de Serveis Energètics (ESE) que actuen en funció d’un contracte de serveis energètics amb alguna de les empreses indicades anteriorment. El contracte s’acreditarà d’acord amb el què disposa l’annex III del RD 263/2019. L’ajut repercutirà en tot cas a l’empresa on s’executi el projecte.

Pressupost:

Actualment, encara hi ha disponible 1,6 M€ d’aquest pressupost. Es concedeixen els ajuts per ordre d’entrada de la sol·licitud.